logo prow

srodek prow1

herb bip

przestrzen otwarta

Bulgarian Czech English French German Italian Polish Portuguese Russian Slovak Spanish Ukrainian

 

Dobre praktyki w PROW

„Dobre praktyki” – przykłady wykorzystania środków w ramach PROW 2007-2013. Celem jest pokazanie zrealizowanych projektów przy wykorzystaniu pomocy unijnej. „ Dobre praktyki” mają służyć promowaniu wiedzy i doświadczenia wynikającego ze zrealizowanych już projektów wśród potencjalnych przyszłych beneficjentów, stanowiąc inspirację do realizowania nowych projektów. 

Przykłady operacji zrealizowanych w ramach „działań samorządowych” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w Województwie Podkarpackim

 

 
Zamieścił: Iwona Kochan-Warowna

 

Przykłady realizacji „dobrych praktyk” PROW 2007-2013

 

OŚ 1 Poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego

Działanie: „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów”


Tytuł projektu: Scalanie gruntów wsi Łopuszka Mała w gminie Kańczuga
Beneficjent: Starostwo Powiatowe w Przeworsku

Całkowity koszt operacji: 2 536 680,52 zł
Poziom dofinansowania: 1 550 048,27 zł

Okres realizacji: wrzesień 2009 r.- kwiecień 2013 r.
Lokalizacja: powiat - przeworski, gmina - Kańczuga

Realizacja operacji na obszarze 340,41 ha, zapewniła poprawę struktury przestrzennej gospodarstw rolnych, umożliwiła racjonalne ukształtowanie rozłogów gruntów, dostosowanie granic nieruchomości do systemu urządzeń melioracji wodnych, dróg oraz rzeźby terenu. Postępowanie scaleniowe obejmowało 111 gospodarstw rolnych. Przy okazji postępowania wydzielono grunty niezbędne na cele związane z realizacją infrastruktury technicznej i społecznej, dzięki czemu nie zaistniała potrzeba stosowania procedur wywłaszczeniowych. W wyniku realizacji operacji zmniejszono liczbę działek, co wpłynęło pozytywnie na poprawę efektywności gospodarowania, m.in. poprzez zmniejszenie kosztów transportu oraz ułatwienie mechanizacji upraw polowych. Każda z działek poscaleniowych uzyskała dostęp do urządzeń infrastruktury technicznej.

2.

Działanie: „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolictwa i leśnictwa”

Tytuł projektu: Trzybnik – regulacja potoku w km 0+590–1+433, 3+755–4+070, 4+935–5+145, 5+805–6+062 oraz 7+354–7+960 w miejscowościach Wólka Niedźwiedzka, Wólka Sokołowska, Górno w gminie Sokołów Małopolski Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie

Beneficjent: Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie

Całkowity koszt operacji:1 599 441,02 zł
Poziom dofinansowania: 879 008,46 zł

Okres realizacji: październik 2011 r.- listopad 2012 r.
Lokalizacja: powiat - rzeszowski, gmina - Sokołów Małopolski.

Projekt miał na celu poprawę ochrony użytków rolnych oraz bezpieczeństwa mieszkańców wsi poprzez wykonanie w miejscowościach Wólka Niedźwiedzka, Wólka Sokołowska, Górno odcinkowej regulacji potoku Trzybnik. Przedsięwzięcie polegało na odcinkowym ukształtowaniu przekroju podłużnego i poprzecznego koryta potoku Trzybnik w tych miejscowościach. Parametry techniczne koryta cieku zaprojektowano w celu bezpiecznego przechodzenia wód wezbraniowych
o prawdopodobieństwie przewyższenia p = 10%. W związku z wykonanymi robotami regulacyjnymi niezbędna była przebudowa obiektów komunikacyjnych, dostosowująca ich parametry do przepuszczania wód wezbraniowych. Stworzona w ramach operacji infrastruktura techniczna przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa przeciwpowodziowego na terenach zagrożonych oraz do poprawy bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Oś 3. Jakość życia na obszarach wiejskich l różnicowanie gospodarki wiejskiej

  

Działanie: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej

Tytuł projektu: Przebudowa targowiska stałego w miejscowości Sieniawa
Beneficjent: Gmina Sieniawa

Całkowity koszt operacji:1 445 807,00 zł
Poziom dofinansowania: 881 590,00 zł

Okres realizacji: czerwiec 2012 r.– listopad 2012 r.

Lokalizacja: powiat - przeworski, gmina - Sieniawa

Jednym z głównych elementów wspierających rozwój gospodarczy wsi są targowiska, na których rolnicy mogą sprzedawać, a konsumenci zaopatrywać się w świeże produkty. Dzięki projektowi mieszkańcy gminy Sieniawa, a także całego powiatu zyskali możliwość robienia zakupów w bezpiecznych i higienicznych warunkach. Przyznana pomoc z PROW pozwoliła na odnowienie ok. 340 m2 powierzchni stanowisk handlowych. Zmodernizowane targowisko wyposażone zostało w budynek socjalno-gospodarczy, zadaszone wiaty handlowe, kanalizację sanitarną i deszczową odprowadzającą wody opadowe i roztopowe Podłączono instalację elektryczną oraz oświetlono plac, ustawiono obiekty małej architektury.Realizacja operacji wpłynęła na upiększenie przestrzeni publicznej, poprawiła warunki pracy osób handlujących oraz kupujących.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Działanie: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej

Tytuł projektu: Budowa oświetlenia uzyskanego z energii odnawialnych na obszarach wiejskich gminy Strzyżów
Beneficjent: Gmina Strzyżów

Całkowity koszt operacji: 888 769,99 zł
Poziom dofinansowania: 541 932,00 zł

Okres realizacji: grudzień 2009 r. – lipiec 2011 r.
Lokalizacja: powiat - strzyżowski, gmina – Strzyżów

Inwestycja miała wpłynąć na rozwój społeczno - gospodarczy oraz poprawę bezpieczeństwa mieszkańców gminy Strzyżów poprzez oświetlenie dróg oraz ciągów komunikacyjnych jezdnych i pieszych. W tym celu wykorzystywana jest energia odnawialna słońca i wiatru, operacja spełnia, więc warunki dyrektywy unijnej o obowiązku pozyskiwania przez gminy energii ze źródeł odnawialnych. Przedsięwzięcie polegało na wykonaniu 50 stanowisk oświetlenia hybrydowego zlokalizowanych w ośmiu miejscowościach gminy Strzyżów: Łętownia
(8 szt.), Zawadka (6 szt.), Godowa (9 szt.), Żyznów (7 szt.), Grodzisko (7 szt.), Wysoka Strzyżowska (3 szt.), Żarnowa (7szt.), Glinik Charzewski (3 szt.). Lampy hybrydowe ustawiono w miejscach, gdzie dostęp do standardowej sieci energetycznej był mocno utrudniony i bardzo kosztowny. Zainstalowane oświetlenie hybrydowe, wykorzystujące sto procent energii odnawialnej, przyczyniło się również do ochrony środowiska poprzez obniżenie emisji dwutlenku węgla oraz
do zmniejszenia kosztów eksploatacji i konserwacji oświetlenia.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Działanie: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej

Tytuł projektu: Rozbudowa infrastruktury sanitacyjnej w gminie Niwiska poprzez rozbudowę oczyszczalni ścieków w Trześni i budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Siedlanka i Kosowy – I etap

Beneficjent: gmina Niwiska

Całkowity koszt operacji: 6 478 962,43 zł
Poziom dofinansowania: 3 344 386,00 zł

Okres realizacji: grudzień 2009 r. – listopad 2012 r.

Lokalizacja: powiat - kolbuszowski, gmina – Niwiska

Celem projektu było dostosowanie przepustowości oczyszczalni ścieków do potrzeb gminy oraz ochrona środowiska.

Operacja polegała na:
• rozbudowie istniejącej oczyszczalni ścieków w Trześni do przepustowości 550 m3/dobę z wykorzystaniem znajdujących się już zbiorników;

• budowie w miejscowościach Siedlanka i Kosowy sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej PCV o średnicy 200 mm, długości 15 971,50 mb, sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej PCV o średnicy 160 mm, długości 6699,00 mb, sieci kanalizacyjnej tłocznej o średnicach od 90 do 125 mm, długości 3801,50 mb, 279 przyłączy kanalizacyjnych długości 1931,50 mb i 3 przepompowni ścieków.

Operacja umożliwiła budowę sieci kanalizacyjnej z przyłączami w kolejnych miejscowościach. Zwiększono liczbę gospodarstw objętych zorganizowanym odbiorem ścieków, co pozwala w nowoczesny sposób odbierać ścieki bytowe. Działania były skoncentrowane przede wszystkim na ochronie wód, zarówno powierzchniowych, jak i podziemnych przez wspieranie przedsięwzięć zapobiegających zanieczyszczeniu środowiska.

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Działanie: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej

Tytuł projektu: Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jastkowice - cześć północna etap III gminy Pysznica

Beneficjent: gmina Pysznica

Całkowity koszt operacji: 2 789 625, 48 zł
Poziom dofinansowania: 1 709 566,00 zł

Okres realizacji: grudzień 2009 r. – wrzesień 2012 r.
Lokalizacja: powiat - stalowowolski, gmina – Pysznica

Inwestycja stanowiła element większego projektu inwestycyjnego obejmującego rozbudowę kanalizacji sanitarnej w gminie Pysznica. Przedsięwzięcie umożliwiło podłączenie do infrastruktury ściekowej gospodarstwa domowe z miejscowości Jastkowice położonej w północnej części gminy. Zastosowano nowoczesne rozwiązania technologiczne, które pozwalają sprawnie zarządzać procesem oczyszczania ścieków m.in. poprzez zainstalowany monitoring. Łącznie w ramach operacji wybudowano blisko 7500 mb kanalizacji grawitacyjnej o 200, prawie 2500 mb sieci o 160 oraz przeszło 2500 mb kanalizacji tłocznej. Do rozbudowanej infrastruktury zastosowano 4 przepompownie ścieków. Dzięki dofinansowaniu
z PROW 2007-2013 poprawił się stan infrastruktury technicznej w gminie Pysznica,
a wieś Jastkowice jest obecnie w znacznej mierze skanalizowana.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Działanie: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej


Tytuł projektu: Wdrożenie systemu gospodarowania odpadami biodegradowalnymi na terenie gminy Dębica poprzez zakup pojemników do selektywnego zbierania bioodpadów oraz kompostowników

Beneficjent: gmina Dębica

Całkowity koszt operacji: 311 386, 80 zł
Poziom dofinansowania: 185 351,00 zł

Okres realizacji: grudzień 2011 r. – marzec 2013 r.
Lokalizacja: powiat - dębicki, gmina – Dębica

Celem realizacji operacji było wyodrębnienie bioodpadów ze strumienia zmieszanych odpadów komunalnych dla uzyskania wyższych poziomów ograniczenia masy odpadów ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania. W ramach zadania zakupionych zostało 3400 pojemników o trzech różnych pojemnościach: (120 dm3, 140 dm3, 1100 dm3), które następnie zostały rozmieszczone na terenie gminy Dębica. Inwestycja obejmowała także dostawę 100 sztuk kompostowników
o pojemności 700 dm3. Dzięki rozwiązaniu wykorzystującemu segregację odpadów komunalnych z wyodrębnieniem bioodpadów mieszkańcy gminy zyskali świadomość jak ważna dla ekosystemu jest segregacja śmieci. Wdrożony w Dębicy system pozwala chronić środowisko naturalne znacząco zmniejszając strumień odpadów trafiających na wysypisko.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Działanie: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej


Tytuł projektu: Budowa targowiska stałego „Mój Rynek” z niezbędną infrastrukturą techniczną w Kołaczycach
Beneficjent: gmina Kołaczyce

Całkowity koszt operacji: 782 163,90 zł
Poziom dofinansowania: 477 321,00 zł

Okres realizacji: grudzień 2012 r. – marzec 2013 r.
Lokalizacja: powiat - jasielski, gmina – Kołaczyce

 

Operacja miała na celu stworzenie i zapewnienie nowoczesnego miejsca do handlu poprzez budowę targowiska stałego w miejscowości Kołaczyce, w celu rozwoju lokalnej przedsiębiorczości. W ramach budowy targowiska stałego wykonano 5 zadaszonych wiat targowych stanowiących stoiska handlowe, budynek higieniczno-sanitarny wraz z niezbędnymi przyłączami technicznymi. Dodatkowo utwardzono plac, wykonano: miejsca postojowe dla samochodów, oświetlenie latarniami parkowymi, punkt poboru wody z przyłączem kanalizacji sanitarnej, przyłącz energetyczny na potrzeby placu targowego, system odwodnienia wraz z systemem rozsączającym studni chłonnych, a także elementy małej architektury: kosze na śmieci, stojaki na rowery, zieleńce oraz nowe nasadzenia drzew wokół placu. Ponad połowa targowiska została zadaszona. Obecnie korzystają z niego rolnicy, producenci, przedsiębiorcy, twórcy ludowi oraz społeczność lokalna.

 

Działanie: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej

Tytuł projektu: Przebudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w Woli Zgłobieńskiej oraz budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowościach Niechobrz Granice i Zgłobień Granice w gminie Boguchwała

Beneficjent: Zakład Gospodarki Komunalnej i Usług Wielobranżowych „GO-KOM”               w Boguchwale Sp. z o.o.

Całkowity koszt operacji: 2 342 400,00 zł
Poziom dofinansowania: 1 440 000,00 zł

Okres realizacji: kwiecień 2010 r. – maj 2011 r.
Lokalizacja: powiat - rzeszowski, gmina – Boguchwała

Operacja miała na celu poprawę infrastruktury technicznej związanej
z zaopatrzeniem w wodę i odprowadzaniem ścieków poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i modernizację stacji uzdatniania wody. To z kolei miało wpłynąć na poprawę warunków życia mieszkańców i prowadzenia działalności gospodarczej na terenach wiejskich gminy Boguchwała. Zadanie składało się z dwóch etapów. Etap pierwszy polegał na budowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowościach Niechobrz Granice i Zgłobień Granice. Objął wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej PVC200 o długości 5014 m wraz z budową przyłączy kanalizacyjnych na terenie jeszcze nieskanalizowanym. Drugi etap polegał na przebudowie i modernizacji istniejącej stacji uzdatniania wody w Woli Zgłobieńskiej. Dzięki realizacji projektu rozbudowano sieć kanalizacji sanitarnej, przyłączono do niej nowe gospodarstwa, co pozytywnie wpłynęło na warunki życia mieszkańców gminy oraz ochronę środowiska. Nastąpiła poprawa jakości wody uzdatnionej, zwiększyła się wydajność SUW. Proces uzdatniania wody został zautomatyzowany – jest zdalnie nadzorowany i kontrolowany.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Działanie: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej

Tytuł projektu: Zakup samochodu śmieciarki oraz pojemników na odpady
Beneficjent: gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Jodłowej

Całkowity koszt operacji: 248 270,00 zł
Poziom dofinansowania: 152 625,00 zł

Okres realizacji: wrzesień 2009 r. – czerwiec 2010 r.

Lokalizacja: powiat - dębicki, gmina - Jodłowa

Celem projektu była poprawa estetyki miejscowości Jodłowa i polepszenie warunków życia jej mieszkańców poprzez zakup odpowiednio oznakowanych pojemników
do selektywnej zbiórki odpadów oraz samochodu śmieciarki do ich transportu
i opróżniania. Operacja wpłynęła na rozwój społeczno-gospodarczy, który przyczynił się do poprawy warunków życia mieszkańców Jodłowej. Wzrosła świadomość społeczności w zakresie ochrony środowiska.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Działanie: Odnowa i rozwój wsi

Tytuł projektu: Przebudowa zabytkowego rynku Radomyśla Wielkiego – część II
Beneficjent: gmina Radomyśl Wielki

Całkowity koszt operacji: 922 402,24 zł
Poziom dofinansowania: 500 000,00 zł

Okres realizacji: sierpień 2008 r. – październik 2010 r.
Lokalizacja: powiat - mielecki, gmina - Radomyśl Wielki

Iwestycja miała na celu zaspokojenie potrzeb społecznych zwiazanych
wypoczynkiem i relaksem, stworzeniem możliwości organizowania imprez patriotycznych i kulturalnych oraz podniesieniem atrakcyjności turystycznej poprzez przebudowę wschodniego trójkąta rynku i wyeksponowanie unikatowego samolotu M-2. W ramach inwestycji wybudowano chodniki, parking, wysepki na skrzyżowaniach, ustawiono znaki drogowe. Uformowano nawierzchnię trawiastą, nasadzono drzewa i krzewy ozdobne, zamontowano ławki oraz przebudowano zabytkowy pomnik. Teren objęty inwestycją oświetlono wraz z wykonaniem niezbędnej infrastruktury wodno-kanalizacyjnej. Korzyścią wynikającą z projektu był remont małej architektury, a w związku z tym zaspokojenie potrzeb mieszkanców poprzez stworzenie warunków służących nawiązywaniu kontaktów społecznych, ze względu na położenie i cechy funkcjonalno-przestrzenne oraz atrakcyjnego miejsca wypoczynku. Dzięki operacji promowana jest turystyka i kultura, kultywowana lokalna historia. W tej części rynku znajduję się bowiem pomnik pilotów polskich oraz unikatowy samolot M-2 jeden z dwóch, które jeszcze pozostały w Polsce, a który jest pierwszą oryginalną konstrukcją po II wojnie światowej.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Działanie: Odnowa i rozwój wsi

Tytuł projektu: Utworzenie Wiejskiego Centrum Kultury na bazie Wiejskiego Domu Ludowego w Płowcach
Beneficjent: gmina Sanok

Całkowity koszt operacji: 883 292,54 zł
Poziom dofinansowania: 495 497,00 zł

Okres realizacji: lipiec 2010 r. – maj 2012 r.
Lokalizacja: powiat - sanocki, gmina - Sanok

Utworzenie Wiejskiego Centrum Kultury na bazie Wiejskiego Domu Ludowego
w Płowcach miało na celu zwiększenie dostępu mieszkańców do usług kulturalnych. Projekt polegał na przebudowie i rozbudowie istniejącego budynku. W wyniku prac budowlanych wykonano ściany, stropy i posadzki. Zamontowano niezbędne instalacje: elektryczną i wodociągową, przebudowano instalację centralnego ogrzewania i gazową, założono wentylację i klimatyzację na sali tanecznej
i konsumpcyjnej. Do kuchni zakupiono niezbędne wyposażenie (lodówkę, stoły robocze, regały, zastawę stołową dla 120 osób). Urządzono m.in. pomieszczenie zwane „sołtysówką” oraz klub internetowy. Zagospodarowano także najbliższe otoczenie wokół budynku wraz z położeniem kostki brukowej, nasadzeniami roślinnymi, wykonaniem ogrodzenia i budową placu zabaw dla dzieci. Po zrealizowaniu przedsięwzięcia obiekt pełni rolę centrum kulturalnego dla mieszkańców. Stworzono lepsze warunki lokalowe do kontynuacji i podejmowania przez organizacje społeczne nowych inicjatyw, sprzyjających integracji społeczeństwa Sanoka.

 

 

Działanie: Odnowa i rozwój wsi

Tytuł projektu: Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Huta Krzeszowska
Beneficjent: gmina Harasiuki

 

Całkowity koszt operacji: 908 652,29 zł
Poziom dofinansowania: 369 370,00 zł

Okres realizacji: kwiecień 2011 r. - sierpień 2012 r.
Lokalizacja: powiat - niżański, gmina – Harasiuki

W miejscowości Huta Krzeszowska powstało wielofunkcyjne centrum sportowo-rekreacyjne o powierzchni ok. 2 ha. Nowoczesny, otwarty dla wszystkich kompleks, umożliwia mieszkańcom bezpieczne uprawianie rożnych dyscyplin sportowych. Na inwestycję złożyło się m.in. wykonanie boiska do piłki nożnej o nawierzchni trawiastej oraz boiska do badmintona. Powstała bieżnia lekkoatletyczna, ustawione zostały trybuny dwurzędowe umożliwiające pomieszczenie większej ilości kibiców. Komunikację pomiędzy obiektami sportowymi, a drogą publiczną poprawił wykonany ciąg pieszo-jezdny. Atrakcją jest powstały tor rowerowo - sprawnościowy oraz miasteczko ruchu drogowego, na które składają się uliczki tworzące zamknięty układ komunikacyjny. Efektem utworzenia w gminie Harasiuki nowoczesnego centrum sportowo-rekreacyjnego, jest wzrost zainteresowania ofertą aktywnego spędzania wolnego czasu przez lokalne społeczeństwo. Obiekty umożliwiają organizowanie imprez sportowych i kulturalnych, a w gminie nastąpił rozwój i wzrost aktywności klubów sportowych i lokalnych stowarzyszeń, przez co stała się ona bardziej atrakcyjna dla turystów.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Działanie: Odnowa i rozwój wsi

Tytuł projektu: Remont i adaptacja budynku byłej Synagogi w Wielkich Oczach na Gminną Bibliotekę Publiczną

Beneficjent: gmina Wielkie Oczy

 

Całkowity koszt operacji: 718 297,99 zł
Poziom dofinansowania: 296 488,00 zł

Okres realizacji: maj 2011 r. - sierpień 2013 r.
Lokalizacja: powiat - lubaczowski, gmina – Wielkie Oczy

Projekt zrealizowano w miejscu dawnej, opustoszałej Synagogi w Wielkich Oczach, którą gruntownie wyremontowano. Zakres prac obejmował wykonanie m.in: elewacji budynku oraz w pomieszczeniach obiektu, wymianę stolarki okiennej
i drzwiowej, zamontowanie niezbędnych instalacji gazowej, wodno-kanalizacyjnej oraz centralnego ogrzewania. Dzięki przeprowadzonym pracom możliwa była adaptacja budynku na Gminną Bibliotekę Publiczną. W czystych i estetycznych pomieszczeniach, gromadzi się młodzież, aby rozwijać swoje pasje i zainteresowania czytelnicze. W Synagodze planuje się utworzenie izby pamięci, w której będą udostępniane eksponaty nawiązujące do trzech kultur: żydowskiej, ukraińskiej, polskiej, które niegdyś współistniały na terenie gminy. Dzięki operacji wielkoocka Synagoga stała się wizytówką miejscowości. Obiekt jest odwiedzany, przez mieszkańców sąsiednich miejscowości oraz turystów z całej Polski i spoza jej granic.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oś 4 Leader

Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju

Tytuł projektu: Budowa kompleksów sportowo-rekreacyjnych w miejscowościach Łączki Kucharskie i Gnojnica oraz placu zabaw w miejscowości Lubzina w gminie

Ropczyce

Beneficjent: gmina Ropczyce

Całkowity koszt operacji:728 351,99
Poziom dofinansowania: 444 116,00 zł

Okres realizacji: listopad 2010 r. – sierpień 2012 r.

Lokalizacja: powiat - ropczycko-sędziszowski, gmina – Ropczyce

Przedmiotem projektu była budowa kompleksów sportowo-rekreacyjnych
w miejscowościach Gnojnica i Łączki Kucharskie oraz placu zabaw w Lubzinie.

Zakres rzeczowy operacji obejmował wykonanie:

• w Gnojnicy: boiska do piłki siatkowej, siatkówki plażowej, skoczni w dal, bieżni oraz utwardzenia placu rekreacyjnego stanowiącego dojście i dojazd do boisk sportowych, a także 10 miejsc postojowych;

• w Łączkach Kucharskich: utwardzenia placu rekreacyjnego stanowiącego dojście
i dojazd do boisk sportowych, boiska wielofunkcyjnego oraz ogrodzenia (tzw. piłkochwytu);

• w Lubzinie: ogólnodostępnego placu zabaw dla dzieci i młodzieży wyposażonego
w nowe urządzenia rekreacyjno-sportowe oraz ogrodzenia.

Wśród korzyści wynikających z realizacji projektu należy wymienić zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców, poprawę estetyki oraz wzrost atrakcyjności rekreacyjno-sportowej i turystycznej miejscowości.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju

Tytuł projektu: Budowa ścieżek rowerowych i placów zabaw w miejscowościach: Dąbrówki, Krzemienica, Pogwizdów, Wola Mała

Beneficjent: gmina Czarna

Całkowity koszt operacji: 822 473,80
Poziom dofinansowania: 500 000,00

Okres realizacji: maj 2010 r. – październik 2013 r.

Lokalizacja: powiat - łańcucki, gmina – Czarna

Inwestycja miała na celu poprawę jakości życia mieszkańców w gminie Czarna.
W miejscowości Dąbrówki zbudowano 2 place zabaw. W Pogwizdowie oraz w Woli Małej wykonano rowerowe ścieżki asfaltowe służące także, jako trasy do jazdy na rolkach, wydzielono ogrodzeniem plac zabaw z rozbudowanym zestawem urządzeń, huśtawkami i karuzelami oraz ławkami i koszami parkowymi. W miejscowości Krzemienica dodatkowo wykonano ścieżki z kostki brukowej i schody terenowe, linarium obrotowe dla dzieci starszych oraz stoliki do gry w szachy. Poprzez budowę 5 placów zabaw na terenie gminy Czarna zostały utworzone atrakcyjne, bezpieczne

miejsca rekreacji i uprawiania wspólnych zabaw, dostosowane dla dzieci w różnych przedziałach wiekowych.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju

Tytuł projektu: Budowa ogólnodostępnej hali sportowej dla mieszkańców wsi Humniska

Beneficjent: gmina Brzozów

Całkowity koszt operacji: 3 187 164,34 zł
Poziom dofinansowania: 500 000,00 zł

Okres realizacji: lipiec 2012 r. – czerwiec 2013 r.

Lokalizacja: powiat - brzozowski, gmina – Brzozów

Cel operacji zakładał podniesienie jakości życia mieszkańców wsi Humniska poprzez rozwój bazy sportowej. Powstała w wyniku realizacji operacji hala sportowa przy Zespole Szkół nr 1 w Humniskach ma nowoczesną bryłę, parkiet                                        z pełnowymiarowym boiskiem do uprawiania różnych gier zespołowych, trybuny na 131 miejsc, szatnie, węzeł sanitarny, gabinet pomocy medycznej. Podjazdy i łazienki uwzględniają potrzeby osób niepełnosprawnych. Zrealizowany projekt wpływa nie tylko na rozwój fizyczny i ruchowy mieszkańców, ale również na ich aktywność
w sferze społeczno-kulturalnej. Nowoczesny i funkcjonalny obiekt wykorzystywany jest do organizacji zawodów sportowych, przedsięwzięć sportowo-edukacyjnych oraz spotkań społeczności lokalnej.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju

Tytuł projektu: Wyposażenie i remont świetlicy wiejskiej w budynku OSP Cholewiana Góra

Beneficjent: Ochotnicza Straż Pożarna w Cholewianej Górze

Całkowity koszt operacji: 20 680,50 zł
Poziom dofinansowania: 14 476,35 zł

Okres realizacji: czerwiec 2010 r. – grudzień 2011 r.

Lokalizacja: powiat - niżański, gmina – Jeżowe

W ramach projektu Ochotnicza Straż Pożarna w Cholewianej Górze zaadaptowała jedno z pomieszczeń remizy strażackiej, w celu utworzenia w placówce świetlicy wiejskiej. Dzięki środkom pomocowym PROW 2007-2013 udało się zakupić niezbędne wyposażenie. Obiekt odpowiednio umeblowano, w pomieszczeniu wydzielony jest aneks kuchenny, do którego zakupiono niezbędne artykuły AGD: (witrynę chłodniczą, płytę gazową, ekspres do kawy i czajnik elektryczny). Do części przeznaczonej na organizację spotkań i integrację mieszkańców, pozyskano stoliki
i krzesła, biurka pod komputery, niezbędny sprzęt RTV (telewizor, zestaw kina domowego, komputery, urządzenia wielofunkcyjne). Zamontowano drzwi przesuwne łącząc w ten sposób świetlicę z sąsiednim pomieszczeniem biblioteki. Wyburzona została również wewnętrzna ścianka działowa. Obiekt odmalowano oraz umeblowano. Powstała świetlica pełni funkcję centrum życia społeczności lokalnej
w Cholewianej Górze.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju

Tytuł projektu: Budowa siłowni na wolnym powietrzu – outdoor fitness w miejscowości Radawa

Beneficjent: Gmina Wiązownica

Całkowity koszt operacji: 41 651,16 zł
Poziom dofinansowania: 21 513,00

Okres realizacji: lipiec 2011r. – sierpień 2011 r.

Lokalizacja: powiat – jarosławski, gmina – Wiązownica

W Radawie zamontowano nowe przyrządy i stworzono siłownię na świeżym powietrzu. Na wyposażenie siłowni składają się następujące urządzenia: orbitek, prasa nożna, twister-wahadło, wioślarz, wyciąg górny, wyciskanie siedząc. Z efektów operacji zrealizowanej w miejscowości będą mogli korzystać wszyscy mieszkańcy wsi, a także goście i turyści odwiedzający sezonowo Radawę. Siłownie zewnętrzne są przeznaczone i atrakcyjne dla wszystkich niezależnie od wieku dzieci, młodzieży, dorosłych, a także dla osób starszych. Z przyrządów rekreacyjnych na świeżym powietrzu mogą korzystać zarówno bywalcy tradycyjnych siłowni jak i ci, którzy nigdy wcześniej nie korzystali z tego typu urządzeń. Powstała siłownia, jako rozwinięcie oferty rekreacyjno-sportowej w gminie jest atrakcyjna i dostępna dla wszystkich. Stwarza możliwość aktywnego spędzania czasu wolnego na świeżym powietrzu zarówno mieszkańcom, jak i turystom. Dzięki bezpośredniemu sąsiedztwu placu zabaw czas na siłowni mogą spędzać całe rodziny.

Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju

Tytuł projektu: Wykonanie ściany wspinaczkowej w budynku GOSIR w Jedliczu

Beneficjent: gmina Jedlicze

Całkowity koszt operacji: 64 944,00 zł
Poziom dofinansowania: 24 950,00

Okres realizacji: grudzień 2011 r. – lipiec 2013 r.

Lokalizacja: powiat – krośnieński, gmina – Jedlicze

Wykonanie ścianki wspinaczkowej w budynku Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Jedliczu miało na celu rozwijanie turystyki i rekreacji oraz aktywności sportowej w gminie. W ramach operacji wykonano ściankę wspinaczkową na bazie sklejki (powierzchnia piaskowo-żywiczna) o wymiarach 8 m wysokości i 6 m szerokości z gniazdami i chwytami wspinaczkowymi. Utworzono 4 drogi wspinaczkowe. Ściankę wyposażono w liny statyczne i dynamiczne, uprzęże wspinaczkowe, przyrząd asekuracyjny i karabinki asekuracyjne. Wszystkie materiały i sprzęt posiadają stosowne certyfikaty. Przeprowadzono szkolenia osób na stopień operatora ścianki wspinaczkowej. Gmina Jedlicze zyskała ciekawy obiekt sportowy mogący aktywizować sportowo szczególnie ludzi młodych. Atrakcyjność tej formy aktywności przyciąga także turystów.

Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju

Tytuł projektu: Remont i konserwacja ścieżki ekomuzeum „Trzy Kultury” w Lutowiskach

Beneficjent: gmina Lutowiska

Całkowity koszt operacji: 20 646,24
Poziom dofinansowania: 11 930,10

Okres realizacji: sierpień 2011 r. – październik 2013 r.

Lokalizacja: powiat – bieszczadzki, gmina – Lutowiska

Remont ścieżki ekomuzeum „Trzy Kultury” miał na celu zwiększenie atrakcyjności turystycznej wsi. W ramach projektu wyremontowano ścieżki ekomuzeum odnawiając i uzupełniając infrastrukturę turystyczną. Powstały nowe mostki, kładki i ławki. Uzupełniono tablice informacyjne. Dokonano rekonstrukcji oznakowania tras. Odnowiona infrastruktura zapewnia większe bezpieczeństwo turystom. Ekomuzeum jest ciekawym miejscem umożliwiającym podziwianie piękna Bieszczadów.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju

Tytuł projektu: Wykonanie groty solnej – miejsca rekreacji i wypoczynku w miejscowości Ziempniów

Parafia Rzymsko-Katolicka pod wezwaniem Podwyższenia Krzyża w Ziempniowie

Beneficjent: Parafia Rzymsko-Katolicka pod wezwaniem Podwyższenia Krzyża w Ziempniowie

Całkowity koszt operacji: 37 451,60
Poziom dofinansowania: 24 999,00

Okres realizacji: luty 2012 r. – kwiecień 2013 r.

Lokalizacja: powiat – mielecki, gmina – Czermin

Wykonana w ramach operacji grota solna jest obiektem o niepowtarzalnym wyglądzie, wybudowana została z kostek solnych o różnych wielkościach. Elementy konstrukcyjne pozwoliły na stworzenie charakterystycznego pomieszczenia, w którym kolorystyka i oświetlenie sprzyjają odprężeniu i odpoczynkowi. Powietrze wypełniające grotę solną bogate jest w cenne mikroelementy przebywanie w takiej atmosferze znacząco redukuje stres, podnosi zdolność koncentracji, pobudza układ oddechowy, przynosi uczucie świeżości i zadowolenia. 45 minutowy seans w pomieszczeniu można porównać do 3-dniowego pobytu nad morzem. Wykonanie groty solnej przyczyniło się do poszerzenia oferty wypoczynku i rekreacji miejscowości Ziempniów

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju

Tytuł projektu: Organizacja VII Regionalnego Przeglądu Zespołów Tańca Ludowego „Gacok” w Gaci w roku 2013 oraz umożliwienie prezentowania swojego regionu w strojach ludowych

Beneficjent: Gminny Ośrodek Kultury w Gaci

Całkowity koszt operacji: 31 498,21 zł
Poziom dofinansowania: 19 940,14 zł

Okres realizacji: marzec 2012 r. – wrzesień 2013 r.

Lokalizacja: powiat – przeworski, gmina – Gać

W ramach realizacji zadania zorganizowany został przegląd zespołów tańca ludowego oraz zakupiono 5 kompletów rzeszowskich strojów ludowych kobiecych i 5 kompletów rzeszowskich strojów ludowych męskich.

Celem operacji było zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców miejscowości Gać oraz całej gminy, co wpłynęło na podniesienie jakości życia na terenach wiejskich oraz rozwijanie aktywności społeczności lokalnej.

---------------------------------------------------------------------------------------------

 

linia pozioma kropki 980

                     1 UE       2 herb        3 krajowa siec     4 Przestrzen otwarta     5 PROW

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” Instytucja Zarządzająca PROW 2007-2013 – Minister Rolnictwa
i Rozwoju Wsi. Informacje opracowane przez Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie.