Dokumenty Programowe

Strategiczne wytyczne wspólnoty
06.10.2006 

Krajowy Plan Strategiczny 
grudzień 2006 

Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 
29.11.2006 

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 1290/2005 w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej 
21.06.2005 

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) nr 1698/2005 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) 
20.09.2005 

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1320/2006 ustanawiające zasady przejścia do systemu wsparcia rozwoju obszarów wiejskich określonego w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1698/2005 
05.09.2006 

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1974/2006 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) 
15.12.2006 

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1975/2006 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 w zakresie wprowadzenia procedur kontroli, jak również wzajemnej zgodności w odniesieniu do środków wsparcia rozwoju obszarów wiejskich 
07.12.2006 

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 
Lipiec 2007 

Ustawa o wspieraniu obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 
07.03.2007 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 
w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Wspieranie gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW)”, objętej Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
 
11.04.2007 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
w sprawie podziału środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

27.02.2008

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

14.02.2008

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

01.04.2008

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 
w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania "Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 
24.04.2008

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez zagospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
25.06.2008

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
w sprawie podziału środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
19.03.2009

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 
zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 
31.07.2008 

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW
w sprawie pożyczek z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach programu rozwoju obszarów wiejskich
12.08.2008

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW
w sprawie krajowej sieci obszarów wiejskich
19.03.2009

Zamieścił: Adam Skiba