logo prow

srodek prow1

herb bip

przestrzen otwarta

Bulgarian Czech English French German Italian Polish Portuguese Russian Slovak Spanish Ukrainian

 

Kryterium regionalne na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i

Zarząd Województwa Podkarpackiego określił kryterium regionalne na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych" w brzmieniu: „operacja będzie realizowana na obszarach wymagających szczególnego wsparcia w kontekście równoważenia rozwoju, wyznaczonych w oparciu o wskaźnik sumaryczny obliczony dla analizowanych danych dotyczących obszarów charakteryzujących się niskim poziomem rozwoju i obszarów o niekorzystnych wskaźnikach statystycznych dotyczących ubóstwa – 4 punkty".

 Podjęcie tej decyzji spowodowane zostało wnioskiem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi skierowanym w tej sprawie do Marszałka Województwa i było konieczne ze względu na przebieg procesu legislacyjnego rozporządzenia określającego szczegółowy tryb przyznawania i wypłaty pomocy w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Wspomniane wyżej obszary zostały zidentyfikowane w analizie wykonanej przez Podkarpackie Biuro Planowania Przestrzennego w Rzeszowie pt.: „Obszary w Województwie Podkarpackim Wymagające Szczególnego Wsparcia w Kontekście Równoważenia Rozwoju" w ramach prac nad projektem Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014 – 2020 w roku 2014. Zgodnie z analizą – do obszarów wymagających szczególnego wsparcia należą powiaty ziemskie: bieszczadzki, brzozowski, jasielski, leski, lubaczowski, przemyski, przeworski, kolbuszowski, strzyżowski, leżajski, niżański i tym samym znajdujące się na ich terenie gminy, spełniające warunki przyznania pomocy.

Przedmiotowe kryterium w powyższym brzmieniu zostało wpisane do projektu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych" w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

linia pozioma kropki 980

                     1 UE       2 herb        3 krajowa siec     4 Przestrzen otwarta     5 PROW

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” Instytucja Zarządzająca PROW 2007-2013 – Minister Rolnictwa
i Rozwoju Wsi. Informacje opracowane przez Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie.