logo prow

srodek prow1

herb bip

przestrzen otwarta

Bulgarian Czech English French German Italian Polish Portuguese Russian Slovak Spanish Ukrainian

 

Zaktualizowany formularz umowy o przyznanie pomocy na operacje z zakresu budowy mikroinstalacji prosumenckich

W związku z wejściem w życie w dniu 1 stycznia 2016 r. ustawy z dnia 29 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz ustawy – Prawo energetyczne (Dz. U. poz. 2365), która odroczyła wejście w życie rozdziału 4 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. 478) do dnia 1 lipca 2016 r. został zaktualizowany formularz Umowy o przyznanie pomocy, w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, na operacje z zakresu budowy mikroinstalacji prosumenckich wykorzystujących odnawialne źródła energii, służących do wytwarzania energii, w szczególności energii elektrycznej lub cieplnej z przeznaczeniem na potrzeby własne (wersja 10 z).

Załączniki:

Umowa OZE

Zestawienie rzeczowo-finansowe

Informacja dotycząca zmiany mechanizmu wyliczania limitu kwalifikowalności kosztów bieżących

UWAGA! 28 sierpnia 2015 r. weszło w życie rozporządzenie MRiRW z dnia 14 sierpnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania 431 „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013(Dz.U z 2015r. poz.1244).

W związku z powyższym zmianie uległy zasady weryfikacji 15% limitu kosztów bieżących dla działania 431 „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania i aktywizacja" objętego PROW 2007-2013.

Lista krajowa operacji w zakresie "mikroinstalacji prosumenckich" w ramach działania 321 "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" objętego PROW na lata 2007 – 2013

Uprzejmie informujemy, że na stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa została opublikowana Lista krajowa operacji w zakresie „mikroinstalacji prosumenckich" w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" objętego PROW na lata 2007-2013.

Zatwierdzona lista operacji w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013 w zakresie operacji dotyczących budowy mikroinstalacji prosumenckich

21 lipca 2015 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego Uchwałą Nr 77/1740/15 zatwierdził listę operacji zakwalifikowanych do współfinansowania w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, w zakresie operacji dotyczących budowy mikroinstalacji prosumenckich wykorzystujących odnawialne źródła energii, służących do wytwarzania energii, w szczególności energii elektrycznej lub cieplnej, z przeznaczeniem na potrzeby własne.

Kryterium regionalne na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i

Zarząd Województwa Podkarpackiego określił kryterium regionalne na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych" w brzmieniu: „operacja będzie realizowana na obszarach wymagających szczególnego wsparcia w kontekście równoważenia rozwoju, wyznaczonych w oparciu o wskaźnik sumaryczny obliczony dla analizowanych danych dotyczących obszarów charakteryzujących się niskim poziomem rozwoju i obszarów o niekorzystnych wskaźnikach statystycznych dotyczących ubóstwa – 4 punkty".

linia pozioma kropki 980

                     1 UE       2 herb        3 krajowa siec     4 Przestrzen otwarta     5 PROW

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” Instytucja Zarządzająca PROW 2007-2013 – Minister Rolnictwa
i Rozwoju Wsi. Informacje opracowane przez Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie.